content-left-bg.png
content-right-bg.png

Return to School

 
WebPartZone1_1
PublishingPageContent


​English

Vietnamese 

​ALL Durack students can return to school from Monday 25 May. 

TẤT CẢ các em học sinh trường Tiểu Học Durack  có thể trở lại trường học kể từ ngày thứ hai 25 tháng năm

​Return to school

 • Stop, drop and go
 • Only students in classrooms (no parents please)
 • Meet with teachers by appointment
 • Do not gather in areas around the school
 • Social distancing rules apply

​Trở lại trường học

 • Ngừng xe, cho học sinh xuống xe và rời trường học ngay
 • Chỉ có các em học sinh được ở trong lớp học (Xin phụ huynh đừng vào lớp học của con em)
 • Xin hẹn giờ để đến gặp các giáo chức 
 • Xin đừng tụ họp lại ở những chỗ trong phạm vi trường học
 • Xin tuân theo những qui luật về sự cách ly xã hội

​Drop off & Pick-up

 • Stop drop and go
 • Arrive after 8:30
 • Prep students to be dropped at Prep gates (Teacher Aides waiting)
 • Pickup and go 3pm

​Đưa con em đến trường & Đón con em ở trường

 • Ngừng xe, cho học sinh xuống xe và rời trường học ngay
 • Đến trường học sau 8:30 sáng
 • Các em học sinh lớp Dự Bị phải được đưa đến tận cổng của dẫy lớp của các lớp Dự Bị (Các Phụ Giáo đứng chờ các em ở cổng)
 • Đón các em và rời trường lúc 3 giờ chiều

​learning@home

If you choose to keep your child at home, you remain responsible for their supervision and their learning.

​Học tại nhà

Nếu quí vị lựa chọn sẽ giữ các em ở nhà, quí vị sẽ phải tiếp tục chịu trách nhiệm cho việc giám sát và về việc học hành của các em

​Sick children

If your child is unwell, it is essential that you keep them at home and notify the school.

​Các em học sinh bị bệnh

Nếu con em của quí vị không được khỏe, điều thiết yếu là xin quí vị giữ các em ở nhà và báo tin cho trường


Information

WebPartZone1_2
WebPartZone2_1
WebPartZone2_2
WebPartZone2_3
WebPartZone3_1
WebPartZone3_2
WebPartZone3_3
WebPartZone3_4
WebPartZone4_1
WebPartZone5_1
WebPartZone5_2
WebPartZone6_1
WebPartZone6_2
WebPartZone7_1
WebPartZone7_2
WebPartZone8_1
WebPartZone8_2
WebPartZone9_1
Back to news feed
Last reviewed 19 May 2020
Last updated 19 May 2020