content-left-bg.png
content-right-bg.png

Vietnamese - SeeSaw

WebPartZone1_1
PublishingPageContent
Học sinh và gia đình, chúng tôi sẽ sử dụng Seesaw cho việc học tại nhà. Vui lòng đăng nhập bằng mã Home Learning theo các bước dưới đây: 
  1. Truy cập www.seesaw.me trên máy tính. Hoặc cài đặt ứng dụng Seesaw Class iOS hoặc Android (mobile phone)
  2. Nhấn vào “Tôi là một học sinh” . 
  3. Quét hoặc nhập mã Home Learning của bạn. 
  4. Đăng lên tạp chí của bạn, trả lời các hoạt động và xem thông báo của lớp. 
  5. Hãy nhớ rằng, mã này giống như một mật khẩu. Giữ nó an toàn!WebPartZone1_2
WebPartZone2_1
WebPartZone2_2
WebPartZone2_3
WebPartZone3_1
WebPartZone3_2
WebPartZone3_3
WebPartZone3_4
WebPartZone4_1
WebPartZone5_1
WebPartZone5_2
WebPartZone6_1
WebPartZone6_2
WebPartZone7_1
WebPartZone7_2
WebPartZone8_1
WebPartZone8_2
WebPartZone9_1
Last reviewed 03 April 2020
Last updated 03 April 2020